Историјат школе

Почевши као Државни дом за пријем и заштиту деце- ратне сирочади, основан 1945. године, након три године прераста у Дом за васпитање деце и омладине, који ће 1958. установити посебну основну школу при дому. Овај дом је 1963. промењен у Завод за васпитање младежи, да би 2009. био преименован у Завод за васпитање деце и омладине.

Основна школа „Младост“ је школа која ужива углед и традицију дугу 60 година. У њој ради стручан кадар, оспособљен за пружање квалитетног образовања и васпитања у оквиру редовног програма основног образовања и основног образовања одраслих.

Као посебна организација, издвојена из састава Завода, ОШ „Младост“ је формирана 1995. године на основу решења Министарства просвете. Од школске 1997/98. у примени је Наставни план и програм огледа за ученике са поремећајима у понашању (Сл. гл. РС Просветни гласник бр.11 од 31.07. 1997.) обзиром да су ученици из целе Србије на основу упута ЦЗСР били уписани у ову школу.

Овај наставни план и програм је био прилагођен датој категорији ученика који су поред поремећаја у понашању, неретко имали и лаку менталну заосталост, моторне немире, лошу визуелно- моторну координацију, успорено реаговање, сиромашан фонд речи, тешкоће у читању и писању, вербалној комуникацији отежано учење, смањену пажњу и одсуство астрактног мишљења. Поред тога, присутни су и социјална и емоционална незрелост и неизграђеност радних и хигијенских навика. Дати наставни план и програм је имао за циљ ресоцијализацију ученика у нормалне токове живота.

Препоруком комисије за процену огледног програма, 2009. године школа прелази на редован програм за основно образовање чиме се уводе нови предмети попут другог страног језика, информатике и изабраног спорта. Радници школе, као и ученици постају богатији за једно искуство више, а наш лепи град за још једну редовну школу. Овај вид основног образовања одраслих је укинут 2013 године.

Исте године одлуком Министарства просвете Србије, школа добија одобрење о увођењу основног образовања одраслих за све полазнике преко 15 година који нису завршили основно образовање. Једна школска година са предметима карактеристичним за дати разред траје један семестар, односно једно полугодиште редовног основног образовања. План и програм основног образовања обухвата два начина остваривања програма- редовним похађањем и извођењем наставе или консултативном наставом са упућивањем на разредни испит.

Коначно, узимањем учешћа у првом циклусу имплементације пројекта „Друга шанса“ 2011. године, школа у наредне три године, почев од школске 2011/12, реализује огледни програм Функционалног основног образовања одраслих заједно са 80 школа које су ушле у ужи избор међу 137 које су аплицирале.

Функционално основно образовање одраслих се за разлику од основног образовања одраслих остварује организовањем наставе у три циклуса, при чему је 1. циклус еквивалентан прва четири разреда редовног основног образовања, 2. циклус петом и шестом, и 3. циклус седмом и осмом разреду редовног основног образовања. Поред увођења нових предмета, ФООО укључује и организовање обука за професионално оспособљавање полазницима 3. циклуса, а начин остваривања програма и организације наставе је прилагођен могућностима, потребама и интересовањима полазника.

Данас је Функционално образовање одраслих ушло у склоп редовног образовања одраслих и као такво наставља да постоји са свим својим специфичностима.