Помоћно техничко особље

Ђорђевић Радиша, домар-ложач са 50% и чистач са 50% радног времена


Тодоровић Невенка, чистач са 100% радног времена

Стојковић Виолета, чистач са 100% радног времена


Ранђеловић Србислав, чистач са 100% радног времена